ПУБЛІЧНА ОФЕРТА


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжній Публічний Договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію "Виконавця" на сайті http://www.addmagic.academy/, з надання Інформаційних послуг за допомогою програмного забезпечення сайту: http://www.addmagic.academy/ (далі - Сайт) юридичним чи/або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) на основі перерахованих нижче умов шляхом надання інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок в певній сфері діяльності у результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним за власним розглядом.

1.2. Особа, яка здійснила акцепт справжньої публічної оферти, набуває всіх прав та обов'язків Замовника, передбачених цим договором.

1.3. Акцептом справжньої публічної оферти являється здійснення Замовником повної оплати інформаційно-консультативних послуг згідно з умов справжнього договору. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати надання послуг на розрахунковий рахунок Виконавця, цей договір вважається укладеним між Замовником і Виконавцем.

1.4. Прийняття справжньої Оферти і відповідно, заключення справжнього договору означає, що Замовник в необхідній для нього мірі ознайомився з умовами справжнього договору і правилами платіжної системи (далі - Системи), специфікою функціонування Системи і сайту, на якому розміщені навчальні матеріали, визнає безумовну придатність Системи, сайту для здійснення дій і досягнення цілей, що є предметом цього договору.

1.5. Здійснюючи акцепт справжньої оферти, Замовник підтверджує, що надання Виконувачем послуг зі справжнього договору дистанційно з використанням програмного забезпечення (далі - ПЗ) цілком відповідає можливості Замовника користуватись послугами, які надаються в такий спосіб.

1.6. Актуальний договір-оферта завжди знаходиться за адресою:
http://www.addmagic.academy/

1.7. В справжньому договорі, якщо з цього тексту прямо не випливає інше наступні слова та вирази будуть мати вказані нижче значення:

1.7.1. Договір – справжній документ, опублікований в мережі Інтернет, а також надсилається з метою ознайомлення за допомогою електронної пошти або надається в цілях ознайомлення будь-якими іншими способами.

1.7.2 Замовник - отримувач послуг зі справжнього договору.

1.7.3. Послуга - надані на відшкодовуваній основі відео і текстові записи практичних тренінгів та майстер-класів і організовані інформаційні, інформаційно-консультативні заняття зі зворотнім зв'язком (та/або надання їх записів), направлені на передачу Замовнику знань, умінь, навичок в рамках програми "ADD MAGIC ACADEMY"

1.7.4. Програмне забезпечення (ПЗ) – браузер (Google Chrome та/або Safari) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається. Замовник зобов'язується самостійно забезпечити наявність програмного забезпечення на своєму персональному комп'ютері.

1.7.5. Зворотній зв'язок - це:

  • інформаційно-консультативна послуга у формі проведення письмової консультації і відповідей на "Домашнє завдання", яке виконане Замовником, якщо це має на увазі продукт.
1.7.6. Вебінар - це:

  • проведення онлайн-зустріч і презентацій через інтернет в режимі реального часу;
  • запис відео-презентації навчального курсу з коментарями Виконавця;
1.7.7. Зворотній зв'язок між Виконавцем і Замовником з питань теми вебінару здійснюється з використанням чату або на певному інтернет-сайті, якщо це передбачає програма курсу.

1.7.8. Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також програм для ЕОМ, що містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою http://www.addmagic.academy/

1.7.9. Виконувач зобов'язується надати акт про виконання послуг за вимогою від замовника.

1.7.10. Послуги вважаються наданими якщо:

  • замовник прийняв запрошення до закритої частини сайту;
  • замовник замовив акт про виконання робіт і впродовж двох тижнів надіслав його підписану копію;
  • по закінченню двох місяців клієнт не надіслав підписаний акт про виконання робіт після його запиту;

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

2.1 Предметом справжньої оферти відшкодовуване надання Замовнику інформаційно-консультаційних або інформаційних послуг у сфері навичок у рамках програми «ADD MAGIC ACADEMY».

2.2. Надання послуг здійснюється шляхом розміщення Виконавцем у закритому розділі Сайту навчального матеріалу та завдань для Замовника, спрямованих на передачу знань та навичок у сфері розвитку навичок, згідно з графіком встановленим Виконавцем, можливим письмових та усних відповідей на запитання Замовника, а також іншої інформаційної підтримки Замовника під час проходження навчальної програми.

Послуги із справжнього договору обмежені наданням Замовнику інформації і формуванням навичок для її самостійного використання.

2.3. Послуги за цим договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу Інтернет за допомогою програмного забезпечення (ПЗ).


ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПЕРЕНЕСЕННЯ

3.1. Термін надання послуг за цим договором діє в рамках заздалегідь зазначеної програми курсу, і починається з дати, зазначеної на сайті

3.2. Графік та зміст навчальної програми розміщуються на Сайті та у закритому розділі Сайту.

3.3. Зворотній зв'язок, якщо він передбачений програмою послуги, здійснюється у вигляді текстових повідомлень та проводиться Виконавцем у терміни зазначені в програмі курсу на сайті. Зворотній зв'язок існує лише у рамках консультації з Домашнього завдання. Зворотній зв'язок з питань, що не належать до домашнього завдання та/або тематики курсу Виконавцем не здійснюється.

На період святкових днів періодичність проведення вебінарів коригується, поточний Зворотній зв'язок може бути перенесений на найближчі робочі дні.

3.4. На виконання домашніх завдань Замовнику надається 24 години з моменту отримання доступу до відповідного відео-уроку, якщо інші терміни не встановлені для конкретного уроку. Після закінчення зазначеного у цьому пункті терміну звіти по домашніх завданнях не приймаються та не перевіряються Виконавцем.

Перевірка домашнього завдання здійснюється Виконавцем протягом 2 (двох) робочих днів з моменту отримання звіту Замовника. Результат перевірки виражається Виконавцем у відповідному уроці на навчальній платформі.

На внесення змін Замовником на зауваження Виконавця надається 3 (три) календарні дні.

3.5. Замовник має право звернутися до Виконавця з письмовою заявою про перенесення термінів надання оплачених послуг за цим договором з додатком документів, що підтверджують неможливість отримання послуг у відповідному потоці навчання: довідки про перебування у стаціонарі, про стихійні лиха, а також інші події, що унеможливлюють отримання Замовником послуг, передбачених цим договором.

Виконавець має право, але не зобов'язаний задовольнити зазначене звернення за наявності у сукупності наступних умов:

- Замовник звернувся в строк не пізніше ніж через 7 (сім) календарних днів після дати початку відповідного потоку навчальної програми;
- подані Замовником документи підтверджують неможливість отримання послуг у відповідному потоці навчання;
- є реальна можливість включити Замовника до наступного потоку навчальної програми.

У разі звернення Замовника із зазначеною заявою після закінчення встановленого цим пунктом терміну Виконавець має право задовольнити заяву за умови додаткової оплати Замовником ще 100% від вартості придбаного курсу.

Замовник має право на 1 (одне) безкоштовне перенесення за оплаченим курсом, у випадку, коли він заявив про це в термін не пізніше, ніж 7 (сім) календарних днів після дати початку відповідного потоку навчальної програми.

3.6. Послуги за цим договором вважаються наданими з належною якістю та в строк, а також прийнятими Замовником, якщо протягом 3 (трьох) календарних днів після закінчення терміну, зазначеного у п. 3.1 цього договору, Замовник не заявив мотивованого заперечення на якість та обсяг таких послуг шляхом надсилання відповідного звернення на адресу alexandradikaia.art@gmail.com

3.7. Доступ до навчальних матеріалів зберігається за Замовником протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту закінчення навчальної програми


ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. надати Замовнику персональний доступ до навчальної програми у закритому розділі Сайту протягом 24 годин з моменту старту програми, термін якої вказано на сайті http://www.addmagic.academy/

Доступ до навчальних матеріалів забезпечується Виконавцем шляхом надсилання паролів доступу до закритого розділу Сайту на адресу електронної пошти Замовника, вказану ним при купівлі курсу. При цьому доступ до кожного наступного відео-уроку здійснюється за результатами виконання домашнього завдання попереднього уроку та його перевірки Виконавцем.

4.1.2. довести до відома Замовника інформацію про заплановану програму навчання шляхом розміщення у закритому розділі Сайту.

4.1.3. організувати та провести Зворотній зв'язок відповідно до програми курсу не рідше 1 разу на тиждень за допомогою ПЗ.

Інформація про час та місце проведення таких занять розміщується у закритому розділі Сайту та/або надсилається на адресу електронної пошти Замовника, вказаної ним при покупці тренінгу, не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні.

4.1.4. організувати запис кожного нового Зворотного зв'язку та протягом 2 (двох) діб з моменту його проведення розмістити запис у спеціальному закритому розділі Сайту.

4.1.5. зберігати конфіденційну інформацію, отриману від Замовника, під час надання інформаційно-консультаційних послуг за цим договором.

4.1.6. дотримуватись вимог законодавства, що стосуються обробки, передачі та захисту персональних даних Замовника.


4.2. Виконавець має право:

4.2.1. змінювати в односторонньому порядку графік розміщення навчального матеріалу, проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену періодичність їх проведення, а також змінювати та доповнювати зміст уроків та завдань для Замовника.

4.2.3. вимагати від Замовника сумлінного виконання взятих на себе зобов'язань.

4.2.4. в односторонньому порядку змінювати та доповнювати умови цього договору, без попереднього погодження із Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов на сайті http://www.addmagic.academy/, не менше ніж за один день до введення їх у дію.

4.2.5. в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі суттєвого порушення Замовником умов цього Договору. При цьому кошти, оплачені Замовником за цим договором, поверненню не підлягають і є штрафною неустойкою за дії Замовника.

Під суттєвим порушенням умов цього Договору розуміється будь-яке порушення авторських прав, регламентованих чинним законодавством України. "Про авторське право і суміжні права" Закон від 23.12.1993 № 3792-XII", в тому числі одноразове порушення Замовником п. 4.3.5. справжнього договору.

На розсуд Виконавця, залежно від характеру порушення, суттєвим може бути визнано будь-яке порушення Замовником правил, встановлених п. 4.3.2. - 4.3.9. цього договору, вчинене одноразово та/або більше двох разів.

4.2.6. заблокувати участь Замовника на Зворотному зв'язку або в коментарях до відео-уроків без права на повернення коштів у разі порушення правил поведінки в процесі отримання послуг за справжнім договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, відволікання учасників від уроків та вебінарів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, загальні заклики недовіри чи образу Виконавця, образу інших учасників навчальної програми. Виконавець має право заблокувати участь Замовника за умовами цього пункту тимчасово або до закінчення навчальної програми

4.2.7. залучати для надання послуг відповідно до цього договору третіх осіб. При цьому Виконавець не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб при наданні послуг за цим Договором, але докладає всіх зусиль для забезпечення захисту прав та інтересів Замовника.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. для отримання послуг за справжнім договором Замовник повинен мати персональний комп'ютер із доступом до мережі Інтернет, обладнаний навушниками, а також із встановленим ПЗ.

4.3.2 Виконувати завдання кожної сесії, надсилати у закритому розділі звіти на перевірку, коригувати їх після перевірки тренера, виконувати рекомендації тренера протягом терміну дії курсу, який передбачає зворотний зв'язок

Якщо Замовник не виконує вимог, зазначених у пункті 4.3.2, договір вважається розірваним в односторонньому порядку. Оплата за курс поверненню не підлягає.

4.3.3. Замовник розуміє, що отримує доступ до навчальної платформи та можливості вчитися. Виконавець не продає матеріали або зворотний зв'язок окремо від навчальної платформи, і якщо Замовник приймає власне рішення порушити пункт 4.3.2, вся відповідальність при цьому лежить повністю на Замовнику, Виконавець не може нести відповідальності за рішення Замовника та порушення Замовником договору.

4.3.4 Замовник зобов'язується не передавати доступ до закритого розділу третім особам. У разі передачі цієї інформації, доступ до курсу буде заблоковано. Штрафні санкції за передачу доступу – 500 000 грн.

4.3.5 Замовник зобов'язується не копіювати та не поширювати матеріали курсу та усвідомлює, що цим порушує авторське право. Замовник усвідомлює кримінальну відповідальність за порушення авторського права, а також штрафні санкції – від 1 000 000 грн.

4.3.6. після вибору послуги, прийняття справжньої публічної оферти та оплати в повному обсязі або частково інформаційно-консультаційних послуг дотримуватися встановленого графіка навчальної програми, цілей та суті виконання завдань Виконавця, дотримуватися термінів виконання домашніх завдань, виконувати рекомендації та вимоги Виконавця в рамках надання послуг за справжнім договором.

4.3.7. надати Виконавцю актуальну інформацію, необхідну для направлення Замовнику інформаційних матеріалів, а також для оперативного зв'язку із Замовником у рамках надання послуг за цим договором, а саме: прізвище та ім'я, чинна поштова скринька, контактний телефон.

4.3.8. дотримуватися правил поведінки на заняттях зі Зворотним зв'язком та виявляти повагу до Виконавця, інших учасників навчальної програми.

4.3.9. не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) з комерційною або некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію та матеріали в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку , а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім особистого користування.

4.3.10. не змінювати будь-яким способом програмну частину Сайту, вчиняти дії, спрямовані на зміну функціонування та працездатності Сайту.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. вимагати повернення сплачених коштів протягом 7 (семи) календарних днів з моменту початку навчання (отримання доступу до уроків) відповідно до правил, встановлених справжнім договором.

Заява про повернення сплачених сум Замовником надсилається на електронну адресу: alexandradikaia.art@gmail.com або support@alexandradikaia.com

4.4.2. звернутися до Виконавця з письмовою заявою про перенесення термінів надання оплачених послуг за цим договором відповідно до правил, викладених у п. 3.5. справжньої угоди.


ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг за цим договором зазначається на Сайті за адресою: http://www.addmagic.academy/ та може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування та не поширюється на оплачені на момент публікації послуги.

5.2. Оплата обраної послуги проводиться Замовником шляхом зарахування коштів у порядку передоплати на розрахунковий рахунок Виконавця у розмірі 100% вартості послуг.

5.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Повернення коштів здійснюється лише з таких причин: смертельна хвороба Замовника, підтверджена документально, природні катаклізми до місць перебування Замовника (як-от: пожежі, повені, землетруси), підтверджені документально.

6.1.1. Повернення коштів не здійснюється якщо у процесі навчання у Замовника виникли проблеми особистого характеру (проблеми зі здоров'ям або здоров'ям родичів, зміна життєвих інтересів та пріоритетів та інші подібні проблеми), за якими Виконавець не може відповідати.

6.1.2. Замовник не просив допомоги у Виконавця для вирішення питань, що виникли в процесі навчання.

6.1.3. Замовник порушив терміни виконання домашніх завдань та складання звітів за ними, зазначені у п. 3.4. справжньої угоди.

6.2. Повернення коштів здійснюється за відсутності підстав для відмови у поверненні, встановлених п. 6.1. цього договору, з відрахуванням фактичних витрат Виконавця на момент повернення. До таких фактичних витрат Виконавця відносяться (але не обмежуються) зокрема комісії банківських, кредитних організацій та відповідних платіжних систем за здійснення повернення коштів, заробітна плата працівників Виконавця, які беруть участь у навчальній програмі, витрати на використане Виконавцем у процесі навчання ПЗ або оплату послуг третіх осіб, а також вартість бонусних матеріалів, наданих Замовнику, але не більше ніж 1000 (одна тисяча) гривень. Крім того, до фактичних витрат відносяться вартість наданих Замовнику навчальних матеріалів, організованих Виконавцем Занять та інших онлайн-зустріч, навіть якщо Замовник не використовував матеріали та не брав участі в Заняттях без поважних причин, підтверджених документально.

6.3. Рішення про повернення або відмову у поверненні грошових коштів приймається Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідної заяви Замовника.

6.4. Кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалася оплата навчання, або інший рахунок, зазначений Замовником, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів після ухвалення рішення про повернення.

6.5. Вимога повернення сплачених сум, пред'явлене Замовником пізніше термінів, встановлених пунктами 6.1. цього Договору, Виконавцем розглядається, якщо Замовник надасть письмові докази того, що відповідна послуга, що входить у придбаний пакет послуг, не була надана (надана неналежним чином) з вини Виконавця.

6.7. У разі схвалення заяви про повернення доступ до навчальних матеріалів для Замовника припиняється протягом 1 (одного) робочого дня з дати направлення Виконавцем Замовнику рішення про відповідне повернення. Зазначена вимога Замовника про повернення також вважається відкликанням заздалегідь даного акцепту, зазначеного у пункті 1.2 цього Договору.

6.8. Заяви про повернення коштів, надіслане Виконавцю після закінчення 3 (трьох) календарних днів після завершення навчальної програми (п. 3.6 цього договору) не розглядаються.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника. В даному випадку послуги вважаються належним чином і належним оплаті в повному розмірі.

7.2. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за справжнім договором, не можуть розглядатися як гарантії. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника.Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.3. Виконавцем не гарантується абсолютна безперебійність надання послуг за цим договором, незважаючи на те, що Виконавець вживає всіх можливих заходів з метою недопущення вищезазначеного. У разі незадовільної якості інтернет-з'єднання стабільна робота ПЗ не гарантується, у цьому випадку отримання послуг за цим договором може виявитися скрутним або неможливим.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за справжнім договором на час дії непереборної сили. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі сторін бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Виконавець зобов'язаний повідомити Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті та/або на електронну поштову скриньку, вказану Замовником під час оплати, а Замовник зобов'язаний надіслати Виконавцю лист на електронну пошту alexandradikaia.art@gmail.com із зазначенням у рядку Тема "Форс -мажор".

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежа, повінь, землетрус, страйки і інші стихійні лиха, війна і військові дії, вступ в силу нормативних правових актів і актів застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (позапланова) госпіталізація, підтверджена документально, якщо вищеперелічені обставини знаходяться поза контролем Сторін, перешкоджаючи виконання справжнього договору і виникли після укладення цього договору. Відсутність часу у Замовника по будь-яких підставах для проходження навчальної програми, знаходження у відпустці, відрядженні, несплата доступу до мережі Інтернет, поломка засобу доступу до мережі Інтернет не є обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами)

7.5. Сукупна відповідальність Виконавця за цим договором за будь-яким позовом або претензією щодо договору або його виконання обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише реальну шкоду, але не втрачена вигода.


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

8.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих під час реєстрації у закритому розділі Сайту, а саме: ім'я, прізвище; зображення; Адреса електронної пошти; контактний телефон; акаунти у програмах обміну повідомленнями та соціальних мережах.

8.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, заміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

8.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за даним договором, забезпечення Замовника зворотним зв'язком при використанні Сайту, програм навчання, відео-курсів, а також з метою направлення на вказану Замовником під час реєстрації адресу електронної пошти інформаційних та рекламних повідомлень.

8.4. Замовник може будь-коли відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Виконавцю відповідне повідомлення на адресу: alexandradikaia.art@gmail.com. При цьому Замовник розуміє та визнає, що відгук на обробку персональних даних може вимагати видалення будь-якої інформації щодо участі Замовника в навчальній програмі, у тому числі видалення облікового запису Замовника у закритому розділі Сайту та припинення доступу до матеріалів придбаного курсу.

8.6. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця, або від інших осіб за дорученням Виконавця, на адресу електронної пошти та контактний телефон, зазначений Замовником під час реєстрації на Сайті.

Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення на адресу: alexandradikaia.art@gmail.com

8.7. Замовник дає свою згоду на використання його зображення як фотографії Замовника (аватара) Виконавцем на безоплатній основі.


ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

9.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності, що належать Виконавцю, його афілійованим особам та іншим пов'язаним сторонам, представникам, усім іншим особам, які діють від імені Виконавця.

9.2. Використовуючи Сайт, Замовник визнає та погоджується з тим, що весь вміст Сайту та структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак та іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, та що зазначені права є дійсними та охороняються у всіх формах, на всіх носіях та по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Жодні права на будь-який вміст Сайту, включаючи, крім іншого, аудіовізуальні твори, текстові та графічні матеріали, програми для ЕОМ, товарні знаки не переходять до Замовника внаслідок користування Сайтом та укладання цього договору.

9.3. При цитуванні матеріалів Сайту, якщо це передбачено функціями Сайту, Замовник зобов'язується вказувати посилання на Сайт.

9.4. У разі порушення Замовником положень цього договору, що стосуються захисту авторських прав Виконавця, останній має право вимагати виплати компенсації у розмірі 300000 (триста тисяч) гривень за кожен випадок порушення, а також компенсації всіх заподіяних збитків, включаючи втрачену вигоду.


ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника відповідно до п. 1.3. договору та діє до виконання зобов'язань сторонами.

10.2. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Замовником положень цього договору не позбавляє Виконавця права вжити пізніше відповідних дій на захист своїх інтересів та захист інтелектуальних прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.

10.3. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсність інших його положень.


Реквізити Виконавця:

Payment's receiver: ФОП Дікая Олександра Сергіївна
Card number: 5168742717832897
Bank institution: ПриватБанк
Bank BLC: 305299
SREOU (or RNNBO): 14360570
Recipient's account: 29244825509100